Akodo Kenta

Doświadczony gokenin Shinizo-mura

Description:
Bio:

Akodo Kenta

Mori Nohata ni Shiro Wasillissa Wasillissa