Akodo Mitsu

Doświadczona bushi klanu Akodo, aktualnie towarzysząca Akodo Rinkaro w jego wyprawie do Mori Nohata ni Shiro.

Description:
Clan: Lion
Family: Akodo
School: Akodo Bushi
Rank: IV
Honor: 6.5
Glory: 1.0
Status: 2.0
Air 3
Reflex 4
Earth 3
-
Fire 3
Agility 4
Water 3
-
Void 4
-
Armor TN: 30 (25 + 5)
Reduction: 3

Bio:

Akodo Mitsu

Mori Nohata ni Shiro Wasillissa Warenhari